Scroll naar boven

Brandmeldinstallatie

Ontruimingsplan

Wettelijke
verplichtingen

Bouwbesluit

Certificering

Logboek

Brandmeldinstallatie

De brandmeldinstallatie is het centrale punt in uw ontruimingsplan: de brandmeldinstallatie zorgt ervoor dat alle acties die nodig zijn voor het veilig ontruimen van uw gebouw, vroegtijdig worden ingeschakeld. Zo zorgt de installatie onder andere voor het aansturen van liften, luchtbehandelingskasten of brandwerende deuren.

De brandmeldinstallatie biedt de mogelijkheid om handmatig een brandmelding te activeren, maar heeft ook de mogelijkheid om automatisch rook of hitte te detecteren. Zo kunt u erop vertrouwen dat de installatie tijdig het ontruimingssignaal activeert.

Ontruimingsplan

Het ontruimen van een gebouw kan op verschillende manieren worden gerealiseerd, afhankelijk van de gebruikersfunctie.  De ontruimingsinstallatie die wettelijk verplicht is, heeft als hoofdtaak het op de juiste manier inlichten van de bedrijfshulpverleners, die op hun beurt bepalen of het ontruimingsplan geactiveerd moet worden. Deze installatie wordt vaak met de brandmeldcentrale tot één bedienbaar geheel geïntegreerd.

Het ontruimingssignaal dient overal goed hoorbaar te zijn. Hiervoor geldt een wettelijke minimumeis van 65db voor alle ruimtes groter dan 8m2. Deze eis is onder andere opgenomen in de NEN2575-normering. Wij garanderen dat onze ontruimingsinstallaties voldoen aan deze eis.

Wettelijke verplichtingen

Een brandmeldinstallatie is een wettelijke verplichting. De omvang van de installatie wordt bepaald door het bouwbesluit uit 2012, waarin ook is opgenomen dat de installatie moet voldoen aan de NEN2535. Voor een eindgebruiker is het dan ook van belang dat de installatie  conform de eisen van het bouwbesluit en de onderliggende NEN-normeringen wordt gemaakt.

Cebec Beveiligingen B.V. garandeert dat uw installatie bij oplevering voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. Wij adviseren onze klanten  te allen tijde de installatie te laten certificeren door een onafhankelijk gecertificeerd inspectiebureau. Ook als het certificeren geen wettelijke verplichting is, bent u hiermee gegarandeerd van een brandmeldinstallatie die voldoet aan de wettelijke minimumeisen.

Voor advies m.b.t regelgeving kunt u altijd vrijblijvend bij ons informeren.

Bouwbesluit

Nadere informatie volgt nog.

Certificering

Niet alle installaties dienen periodiek gecertificeerd te worden. Vaak is de mate waarin de aanwezige personen in een gebouw op zelfstandige wijze kunnen vluchten een belangrijke factor voor deze verplichting. Bijlage 1 van het bouwbesluit 2012 beschrijft deze verplichting per gebruiksfunctie en gebruiksoppervlakte.

Download schema bijlage 1 bouwbesluit 2012

Bij Cebec Beveiligingen adviseren we onze klanten  om elke installatie bij aanschaf onafhankelijk te laten toetsen, zodat u ervan verzekerd bent dat deze voldoet aan de wet- en regelgeving. Dit kan onder andere gedaan worden door een door de Raad voor Accreditatie goedgekeurde certificeringsinstantie.

Wilt u weten  wat uw verplichting is?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Logboek

Het logboek bestaat uit documenten die samen beschrijven hoe de installatie tot stand is gekomen. Dit is van essentieel belang voor alle betrokken partijen: door het bijhouden van het logboek en noteren van alle gebeurtenissen wordt voor iedere belanghebbende inzichtelijk wat de actuele status van de installatie is. Juist hierom is een compleet logboek bij oplevering een eis.

In het logboek vindt u niet alleen de installatietekeningen en het rapport van oplevering terug, maar ook het programma van eisen dat dient als vertrekpunt bij elke nieuwe installatie. Het complete logboek is dan ook een onmisbaar pakket van documenten voor goed gebruik en beheer van uw installatie..